PRAVILA FOTONATEČAJA 'NAROBE SVET'

PRAVILA FOTONATEČAJA 'NAROBE SVET'

Organizator in izvajalec foto natečaja »Narobe svet« (v nadaljevanju: foto natečaj) je Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: organizator).

Kdo lahko sodeluje?
Pri foto natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji, ki dostopajo do spletnega naslova www.sam.si, ter se prijavijo za sodelovanje v natečaju (v nadaljevanju: udeleženci). Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Pravila za sodelovanje v postopku

Udeleženec organizatorju pošlje fotografijo s katero predstavi svoj pogled na "narobe svet". Naloga je, da udeleženec ustvari izvirno fotografijo, kjer je določeno delo opravljeno narobe oz. se določeno orodje ali pripomočke uporablja narobe. Pri izbiri del se mora udeleženec omejiti na gradnjo, prenovo in vzdrževanje doma in okolice.

Udeleženci lahko v foto natečaju sodelujejo le s fotografijami, katere so njihovo lastno avtorsko delo in na katerih imajo vse moralne in vse materialne avtorske pravice. S sodelovanjem v foto natečaju in z oddajo fotografije se udeleženec  odpoveduje materialnim avtorskim pravicam na oddani fotografiji in dovoljuje organizatorju, da fotografijo objavi v promocijske namene.

Med vsemi prejetimi fotografijami bo organizator izbral najbolj izvirne in izžrebal nagrajence. Ena oseba lahko v foto natečaju sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom.

S prijavo na natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja natečaja.

Kdaj foto natečaj poteka?
Foto natečaj se prične 14.6. in poteka do vključno 16.7.2017. Natečaj poteka na spletni strani www.sam.si/narobe_svet/

Način sodelovanja
V foto natečaju sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani foto natečaja v elektronskem obrazcu poda vse zahtevane osebne podatke in doda fotografijo s katero želi sodelovati v foto natečaju, se strinja s temi pravili in elektronski obrazec pravilno odda. S pravilno oddajo obrazca postane oseba udeleženec.
S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi ime, priimek in enaslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci natečaja navedejo v prijavi na natečaj, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.sam.si v primeru, da so izžrebani. Upoštevajo se le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad
Organizator bo izžrebal naslednjo nagrado:
1. Bencinska traktorska kosilnica Villager VT 840,z motorjem Briggs&Stratton, primerna za košnjo travne površine do 5.000 m²
2. -11. darilni bon podjetja Sam v vrednosti 20,00€
V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja natečaja pravilno izpolnijo prijavnico s skladu s pogoji in pripišejo podatke: ime, priimek in e-poštni naslov. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi na natečaj. Za izvedbo natečaja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 18.7.17 ob 11. uri na naslovu Preserska cesta 1 , Zg. Jarše, 1235 Radomlje. Komisija bo izmed vseh veljavno poslanih fotografij izžrebala skupaj enajst nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v natečaju ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Izžrebani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.sam.si. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta pri natečaju, predmet obdavčitve.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:
 osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator natečaja. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
 se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 se ugotovi, da je udeleženec natečaja v nasprotju s pravili in pogoji tega natečaja oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v natečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem natečaju vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Zbrani osebni podatki se uporabljajo se za neposredno trženje po epošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko udeleženec kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:
 uredi odjavo od prejemanja elektronskih sporočil s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila
 sporoči odjavo na e-poštni naslov marketing@sam.si

Udeleženec natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe
Organizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju natečaja. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem natečajem ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila natečaja so dostopna na spletni strani na www.sam.si.
Sam d.o.o. Domžale
2.6.2017

PRAVILA NAGRADNEGA FOTO NATEČAJA --- NAROBE SVETOrganizator in izvajalec foto natečaja »Narobe svet« (v nadaljevanju: foto natečaj) je Sam d.o.o.Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: organizator).Kdo lahko sodeluje?Pri foto natečaju lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki sodržavljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahkodostopajo do spletnega naslova www.sam.si, ter se prijavijo za sodelovanje v natečaju.Sodelujoči lahko v foto natečaju sodelujejo le s fotografijami, za katere imajo polne avtorskepravice oz. so njihova last. Z oddajo fotografije se odpovedujete avtorskim pravicam in namdovoljujete, da fotografije objavimo v promocijske namene. S poslano fotografijo predstavitevaš pogled na » narobe svet«. Ustvarite izvirno fotografijo, kjer je določeno delo opravljenonarobe oz. se določeno orodje ali pripomočke uporablja narobe. Pri izbiri del se omejite nagradnjo, prenovo in vzdrževanje doma in okolice. Med najbolj izvirnimi fotografijami bomoizžrebali nagrajence.Ena oseba lahko v foto natečaju sodeluje le z enim e-poštnim naslovom.V natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjimdružinskim članom.S prijavo na natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja natečaja. Fizične osebe,mlajše od 18 let, lahko v natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitihzastopnikov.Kdaj foto natečaj poteka?Foto natečaj se prične 14.6. in poteka do vključno 16.7.2017. Natečaj poteka na spletnistrani www.sam.si/narobe_svet/Način sodelovanjaV foto natečaju sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani foto natečaja v elektronskem obrazcupoda vse zahtevane osebne podatke in doda fotografijo s katero želi sodelovati v fotonatečaju, se strinja s temi pravili in elektronski obrazec pravilno odda. S pravilno oddajoobrazca postane oseba sodelujoči.S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi ime, priimek in enaslov(v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci natečaja navedejo v prijavi na natečaj,posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) objavijo naspletni strani organizatorja www.sam.si v primeru, da so izžrebani.Upoštevajo se le pravilno izpolnjene prijave.Žrebanje nagradOrganizator bo izžrebal naslednjo nagrado:1. Bencinska traktorska kosilnica Villager VT 840,z motorjem Briggs&Stratton,primerna za košnjo travne površine do 5.000 m22. -11. darilni bon podjetja Sam v vrednosti 20,00€V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja natečaja pravilno izpolnijoprijavnico s skladu s pogoji in pripišejo podatke: ime, priimek in e-poštni naslov.V natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekaloračunalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeležencinavedli ob prijavi na natečaj.Za izvedbo natečaja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisijav sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 18.7.17ob 11. uri na naslovu Preserska cesta 1 , Zg. Jarše, 1235 Radomlje.Komisija bo izmed vseh veljavno poslanih fotografij izžrebala skupaj enajst nagrajencev. Čese nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v natečaju ne strinjajo, se lahko nagrada podelidrugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočihosebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja.Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.Obveščanje nagrajencev in prevzem nagradeIzžrebani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-poštinajkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.sam.si.Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma potelefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagradazapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta pri natečaju, predmet obdavčitve.Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številkoter navesti davčni urad.Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator natečaja.Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisnoodobriti prevzem nagrade.Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do njebrez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogočezamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je nimogoče prenesti na tretjo osebo.Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je udeleženec natečaja v nasprotju s pravili in pogoji tega natečajaoziroma žrebanjaZasebnost in varstvo podatkovS sodelovanjem v natečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih jeposredoval v tem natečaju vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikihorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o natečaju, vzorčenje,anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanjeponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnihponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja terpošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po epoština navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil nanavedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženjeblaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretjeosebe, pogodbeno povezane z organizatorjem.V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov,skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namenneposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo»Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila sporoči odjavo na e-poštni naslov marketing@sam.siUdeleženec natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta inobdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanjuosebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.Organizator natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladuz Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatkeizključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.Končne določbeOrganizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav prioperaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaraditehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju natečaja. Organizatornatečaja ne odgovarja za morebitno škodo.Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z natečajem in niso urejena s temi pravili, dajeustrezna tolmačenja komisija organizatorja.Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem natečajem ter z njo povezanimi pravili jedokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.Organizator natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo natečaja, četo zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršnispremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.Pravila natečaja so dostopna na spletni strani na www.sam.si.Sam d.o.o. Domžale2.6.2017

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.